สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2021 5815  
Feb 2021 6192  
Mar 2021 6059  
Apr 2021 6863  
May 2021 5822  
Jun 2021 6252  
Jul 2021 7031  
Aug 2021 6342  
Sep 2021 4391  
Oct 2021 0  
Nov 2021 0  
Dec 2021 0